про greencubator

Наша мета — перетворити Україну на конкурентноздатну державу через енергетичні іновації.

Важливість енергоіновацій

Енергетика — ключова галузь будь-якої економіки. Ця проста істина стала зрозумілою ще задовго до енергетичних потрясінь, що відбуваються в Україні останніх кілька років.

Здорова енергетика є одним із головних рушіїв конкурентноздатної економіки. Така економіка в свою чергу не можлива без внутрішньої конкуренції, а відтак – без іновацій. Серед них найважливішими є енергетичні іновації, оскільки вони створюють нові можливості для розвитку в десятках галузей.

Тільки іновації в сфері енергетики можуть дозволити Україні бути конкурентноздатною економікою. Доказом цього стала фінанскова криза. Вона продемонструвала, що українські товари все меншою мірою можуть змагатися на світових ринках через занадто великі обсяги енергії, що витрачаються на їх виготовлення, а відтак через завелику ціну.

Згідно із підрахунками проекту Insight на сьогодні Україна могла б економити на енергозбереженні 2 мільярди доларів на рік ($2 000 000 000). Це значить, що кожного дня державний бюджет втрачає 5,5 мільйонів доларів ($5 000 000). Ці гроші Україні є куди інвестувати.

Без нових ідей та проривних проектів у сфері енергетики українські підприємства приречені на втрату зовнішніх та й внутрішніх ринків, українські громадяни на переплату за неякісні  енергоносії та практично відсутні комунальні послуги.

Можливості

Якщо віє вітер змін, людина повинна будувати не прихисток, а вітряк.

Китайська народна мудрість

Енергоефективність, без сумніву, є викликом для українського суспільства. Проте, кожен виклик несе в собі і можливість. Для нас іновації в сфері енергоефективності є тим, що перетворює загрозу на можливість. Йдеться перш за все про можливості економічні, адже енергоефективність в Україні необхідна у всіх галузях. Відтак йдеться про можливість створення нового ринку, на якому є 46 мільйонів споживачів. Крім того, на цьому ринку є більше 300 000 000 квадратних метрів житла, яке потрібно утеплювати, 460 населених пунктів із цетралізованою системою опалювання, величезна енергетична інфраструктура, що потребує оновлення і модернізації.

Іновації в сфері енергоефективності створюють ринок, який дозволить не тільки подолати наслідки фінансової кризи, але й вивести економіку на принципово новий рівень за рахунок:

 1. Створення сотень нових виробництв
 2. Приходу великої кількості інвесторів (як українських так і закордонних)
 3. Створення сотень тисяч робочих місць
 4. Збільшення надходжень в бюджет

Перешкоди

Якщо існують такі суттєві проблеми, які можна перетворити в такі можливості, то чому ми їх не реалізуємо? Цілком логічне питання. Відповідь на нього також проста – відсутність культури. Те, що в культурі українця до цього часу не закладено необхідності рахувати вартість енергоересурсів і призводить до сучасної ситуації, яка виявляє себе такими способами:

 • Соціалістично-дотаційні підходи ВСІХ українських урядів з 1991 року до сьогодні
 • Покоління виховані в дусі “шари”
 • Роздратоване небажання платити реальну ціну за енергоносії та економити
 • Енергомонополії та багатошарова корупція в енергетичній сфері
 • Надлишкова зарегульовіність енергетичного сектору

Що ми пропонуємо

Ми не тільки пропонуємо, а вже робимо. Про конкретні ініціативи, які реалізує або готує greencubator можна дізнатись на сторінці “проекти”. Ми пропонуємо усувати перешкоди перелічені вище. Комунікаційними засобами. Цілком може виникнути питання — розмов було вже багато, як ситуацію можна вирішити додатковими розмовами? Ситуацію можна покращити діями спільноти, свідомої своїх завдань і методів роботи по досягненню цих завдань. Саме на створення таких спільнот засобами комунікації спрямовані наші проекти. Наприклад, в проекті “Енергоефективні Університети” наше завдання — створити спільноту університетів, постачальників рішень енергоефективності та фінансових установ, кожен із учасників якої розумітиме і з повагою ставитиметься до потреб інших учасників, при цьому роблячи спільну справу — знижуючи витрати енрегії в університетах, дозволяючи останнім більше грошей вкладати в те, чим вони повинні займатись — освіту.

Із ким ми працюємо

Ми працюємо із тими точками росту енергоефективності, які повинні стати прикладом для всієї України. До цих точок росту належать і громадські організації і бізнес і представники медіа і місцеві спільноти та громади, а також навчальні заклади. Команда greencubator вважає, що ці першопрохідці повинні навчити все суспільство і державу стати енергоефективними. Для цього потрібно об’єднати їх зусилля, а також донести до суспільства думку про те, що потрібно брати приклад із таких точок росту. Ми раді тому, що над створенням та підтримкою таких точок росту із нами працюють наші партнери. Їх досвід та уміння поєднані із нашим досвідом та уміннями робить усіх учасників такої взаємопідтримки сильнішими.

Хто ми такі

Більше про членів нашої команди Ви можете дізнатись на сторінці “Команда”. А коли нас питають “Чиї ви будете” то спокійно відповідаємо – самі свої. Це значить, що ми не залежні від олігархічного капіталу або подачок із бюджету.

Our aim: rising Ukraine’s competitiveness through smart energy

Importance of energy innovations

Energy sector is a key sector of any economy. This simple truth was known well before energy stresses that plagued Ukraine during the last several years.

A sound energy industry is among the key drivers behind any competitive economy, which in turn is not possible without internal competition, and can not function without innovations. As it was shown in other economies key innovations happen in energy field, as their implementation create opportunities for growth in dozens of industries.

Only energy innovations can allow Ukraine to become competitive – economic crisis has provided all necessary proof of that. It has been clearly demonstrated that Ukrainian goods are increasingly less competitive in the world due to enormous amounts of energy used in production, driving costs up.

According to calculations of “Insight” project, Ukraine could save 2 billion US dollars per year or 5.5 million daily on energy alone. Ukraine has a multitude of investment opportunities for these savings.

Without new ideas and breakthrough energy projects, Ukrainian business is destined to lose external and internal markets, while the populace is forced to pay for low-quality energy supply and appalling utilities.

If the wind of change is blowing, one must build a windmill, not a shelter.

Chinese proverb

There is no doubt that energy efficiency is a major challenge for Ukrainian society. Still, every challenge brings about an opportunity.

Greencubator team perceives energy innovation as a tool to transform challenges into real economic opportunities – Ukraine desperately needs energy efficiency in all industries and spheres of life. Thus, we’re talking about an opportunity to create a market with 46 million consumers, more than 300 million square meters of residential spaces requiring thermal modernization, 460 cities with enormous energy infrastructure that requires renovation.

Innovations in energy efficiency will create a market that will allow not only to overcome the results of financial crisis, but also to move the economy to a principally new level by:

 • Creating thousands of new enterprises
 • Attracting a multitude of new investments – both Ukrainian and international
 • Creating hundreds of thousands of workplaces
 • Increasing budget incomes

Barriers

If there are so much profound problems that can be transformed in such opportunities, why Ukrainians haven’t done it yet? The answer is simple – lack of culture. The fact that Ukrainians do not perceive that calculating energy costs is necessary has brought the country to:

 • Socialist-style state subsidization attitudes of ALL Ukrainian governments since 1991
 • Generations of people with “the state will give me energy for free” ingrained in their mind
 • Irritated unwillingness to pay real price for energy and to save it
 • Energy monopolies and multi-layered corruption in all energy spheres
 • Enormous overregulation of energy market

What do we propose…

… and have already started to take action – learn about our projects on the “projects” page.

We suggest removing the barriers mentioned above using a set of public communications tools. One can righteously say that there has been enough of talking, how can this be solved with more talks?

The situation can be changed by common actions of a community that realizes its goal and understands methods and approaches needed to achieve them. Our projects are aimed at creation of such communities by communication means. For example, in “Energy-Efficient Universities” series of conferences our goal is to create a community of universities, suppliers of energy-efficient solutions and financial institutions with a goal of lowering universities’ energy consumption in thus leaving money on what they should be providing – education.

With whom we work

We work with energy efficiency “points of growth”, which will provide positive examples for the whole Ukraine. These points include NGOs, businesses, media and local communities as well as educational institutions. Greencubator team thinks that these pioneers` task is to teach whole society and the state to become energy-efficient. To achieve this, we need to unite their efforts and communicate the idea of following their example to the Ukrainian society.

We are glad to we have many partners in creating and supporting these visionaries: their experience, knowledge and talents make every participant of this interaction stronger.

Who we are

You can learn more about members of our team at the “Team” page. When somebody asks us about our affiliation, we calmly reply that we belong to ourselves and Ukraine. We do not depend on oligarchic capitals or state budgets.

Comments are closed.