А ваша редакція працює на чистій енергії? Запрошуємо в зелений прес-центр на EnergyCamp!

27-28 серпня EnergyCamp дає можливість журналістам наживо покористуватися “зеленою” енергією.
Media at Greencubator EnergyCamp

Якщо Ви не журналіст, але ваші знайомі-журналісти можуть зацікавитися цією темою – поділіться інформацією з ними, будь-ласка!

Як часто Ваше видання, інформаційна агенція, телеканал, радіо-станція чи інтренет-ресурс працюють на “зеленій” енергії? Ви використовуєте сонячні батареї і енергію вітру, ваша ПТС їздить на біопаливі, а ви – на велосипеді, ви миєтеся в сонячному душі, ваш ноутбук і телефон заряджаються з “зеленої” розетки? Це приваблива картинка, але кожного дня українські журналісти та українські медіа працюють переважно від енергії атому, від вугільних і газових електростанцій, від енергії, яку явно не можна назвати чистою. І тому газ стає чемпіоном публікацій і передач на енергетичну тему.

On August 27-28th EnergyCamp provides journalists with opportunity to live-test sources of “green” energy.
Media at Greencubator EnergyCamp

If you are not a journalist, but your friend journalists may be interested in this topic – you are more than welcome to share this information with them!

How often your publishing house, news agency, TV channel, radio station or internet resource works on “green” energy? You use solar panels and wind energy, your telecruiser uses biofuel, and you ride a bicycle, you take a “sun” shower, and your laptop and phone are charged with “green” outlet, aren’t they? It is an attractive picture, but every day Ukrainian journalists and media are mainly supplied by atomic energy, by coal and gas power plants, by energy, which obviously cannot be called clean. And that is the reason why gas is becoming the champion of publications and programmes on energy topic.

Greencubator пропонує альтернативу: ми запрошуємо українських журналістів попрацювати 2 дні в зеленому прес-центрі під час Greencubator EnergyCamp 27-28 серпня, енергетичного табору на природі, який повністю живиться за рахунок відновлюваних джерел енергії. В нас часто і багато говорять про відновлювану енергетику – EnergyCamp запрошує особисто скористатися її можливостями. Зрештою, чи багато Ваших колег може похвалитися, що працювали від енергії сонця?

До Ваших послуг:

 • робочі місця в польовому прес-центрі з повністю зеленою електроенергією
 • потужний інтернет-канал з можливістю відео-трансляції
 • цікаві і натхненні доповідачі EnergyCamp – фахівці та ентузіасти нової енергетики

Люди – головне, задля чого варто їхати на EnergyCamp. Ми самі любимо технологічні фішки, але саме люди, які виступають на EnergyCamp, творять атмосферу події і показують, що Україні може дати нова енергетика і нові енергетичні моделі.

Кого ви почуєте:

 • Андрій Конеченков з Української Вітроенергетичної Асоціації розповість про стан вітрової енергетики в Україні та проаналізує його в ключі світових тенденцій
 • Дмитро Муравський, засновник компаній “Аверс” і “Енергопроект”, запропонує альтернативу газу – у вигляді звичайної соломи та передових технологій її переробки
 • Представники компанії Activ Solar поділяться досвідом спорудження найбільших в СНД сонячних електростанцій – і розкажуть, які тут є бізнес-можливості для інвесторів
 • Володимир Зінченко з Житомирського агроекологічного університету покаже, як можна в приватному і промисловому господарстві вирощувати енергоносії на землях, непридатних для сільськогосподарського використання
 • Олександр Сорока з клубу приватних інвесторів StartUP.ua навчатиме молоді компанії залучати інвестиції в зелений бізнес

Ми також чекаємо на презентації  українських “зелених” старт-апів (молодих технологічних компаній), що працюють в секторі енергетичних інновацій.

Хто з медіа вже з нами:

 • редакція “Інвестгазети” працюватиме на виїзді під час EnergyCamp – і ми сподіваємося на розвиток серії “зелених” номерів, які видавництво “Економіка” і Greencubator започаткували разом у 2009 році.

Хто це робить:

 • Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator – громадська організація, що прагне перетворити Украі?ну на конкурентноздатну державу через енергетичні інноваціі? і просуває енергоефективність, сталий розвиток і “зелені” стратегії зростання. Більше інформації на нашому сайті www.greencubator.info
 • Інтернет-підтримку EnergyCamp та підтримку відеотрансляції забезпечує наш давній партнер – компанія UNTC. Саме вони можуть в полі забезпечити потужний інтернет-канал – за 1  день
 • Відео-трансляцію забезпечує Platfor.ma
 • Технологічним та інжиніринговим партнером виступає спільнота фахівців енергетики Energy.ua

Як це виглядає:

ХОЧУ ПОЇХАТИ! ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ?

Телефонуйте до Романа Зінченка за деталями +380 67 4492876, але попередньо реєструйтеся для участі тут http://greencubator.info/projects/energycamp/regform/

Будемо раді прийняти всіх, але через обмежену кількість місць ми можемо закрити реєстрацію 25 серпня – тому реєструйтеся заздалегідь.

Виступи, програма
Андрій Зінченко
andrez@greencubator.info
+380 67 744 15 80
Партнерство/спонсорство
Роман Зінченко
roman@greencubator.info
+380 67 449 28 76
Волонтери, проїзд, реєстрація
Юрій Пивоваренко
yuri@greencubator.info
+380 97 230 94 11

Greencubator offers an alternative: we invite Ukrainian journalists to use a green press-centre for 2 days during Greencubator EnergyCamp on August 27-28, an open air camp, which is completely powered by renewable energy. Renewable energy is being talked about often and much – EnergyCamp invites you to take advantage of its capabilities personally. After all, how many of your colleagues can boast of having worked on solar energy?

At your service:

 • seats in the open-air field press-centre completely powered by green electricity
 • powerful online channel with the ability to broadcast video
 • interesting and inspirational speakers of EnergyCamp – professionals and enthusiasts of a new energy sector

People are the most important reason to attend EnergyCamp. We have a thing about tech stuff, but these are namely people attending EnergyCamp create the atmosphere of the event and demonstrate the opportunities of new energy sector and new energy model in Ukraine.

Key speakers:

 • Andrii Konechenkov from Ukrainian Wind Energy Association will present the state of wind power in Ukraine and analyze it in the scale of global trends.
 • Dmytro Muravs’kyi, founder of the “Avers” and “Energoproekt” companies, will offer an alternative to gas as a usual straw and advanced technology of its processing
 • Representatives of Activ Solar will share their experience of building the largest solar power plants in the CIS countries – and will tell about the business opportunities for investors
 • Volodymyr Zinchenko from Zhytomyr Agroecological University will show how it is possible for the private and industrial sectors to grow energy resources on lands unsuitable for agricultural use
 • Oleksandr Soroka from private investors club StartUP.ua will teach young companies to attract investment in green business

We also look forward to the presentation of Ukrainian “green” start-ups (young technology companies) working in the sector of energy innovation.

Media already supporting us:

 • Newsroom of “Investgazeta” will work on EnergyCamp and we hope to develop a series of “green” numbers, which the publishing house “Economics” and Greencubator launched together in 2009
 • Fuel Alternative – Greencubator`s long-standing industry partner

Who does it:

 • The Ukrainian Network of Energy Innovations Greencubator is Ukrainian non-profit initiative, aimed at promoting green growth and sustainable choices in Ukraine and in neighbouring countries. Visit our website www.greencubator.info for more information.
 • Internet support for EnergyCamp and the support for video broadcasting is provided by our old partner – UNTC. It is them who is capable of providing powerful internet channel in just one day in an open field
 • Video broadcasting is provided by Platfor.ma
 • Technological and engineering partner is the community of energy specialists Energy.ua

How it looks:

I WANT TO ATTEND! WHOM SHOULD I CONTACT?

Call for details Roman Zinchenko +38 067 4492876, but first register for participation here http://greencubator.info/projects/energycamp/regform/

We will be glad to accept everyone, but due to the limited number of participants we may close the registration on August, 25. So, please, register in advance.

Presentation, programme
Andrij Zinchenko
andrez@greencubator.info
+380 67 744 15 80
Partnership / Sponsorship
Roman Zinchenko
roman@greencubator.info
+380 67 449 28 76
Volunteering, logistics, registration
Yurij Pyvovarenko
yuri@greencubator.info
+380 97 230 94 11

Leave A Comment