Greencubator Energycamp-2011

EnergyCamp Київ продемонструє потенціал “зеленого” бізнесу. В польових умовах.

27-28 серпня EnergyCamp–Київ продемонструє переспективи і значимість “зелених” енергетичних технологій для української економіки, поєднуючи живе спілкування з лідерами “зелених” бізнесів з “живою” демонстрацією технологічних рішень. Табір, що працюватиме від відновлюваних джерел енергії, збере більше сотні представників технологічних та інжинірингових компаній, інвесторів та консультантів, медіа та блогерів, які рухають вперед цей сектор.

On August 27-28th EnergyCamp-Kyiv will demonstrate perspectives and importnace of “green” energy technologies for Ukrianian economy by combining live communication with leaders of green business with live demonstration of tech solutions. A camp powered by renewable energy will gather over hundred of representatives of tech and engineering companies, investors, consultants, media and bloggers who move this market forwards.

Бізнес в інноваційних галузях часто йде попереду держави. Саме тому він і є інноваційним. І держави-лідери прагнуть створити умови, в яких проривні бізнеси зростають. Але все одно – на першому місці завжди стоїть той, хто щось створює – інноватор і підприємець.

Ми віримо в те, що енергетика і зелені технології – це велика тема для наукового та комерційного поступу. І ми знаємо, що в Україні є компанії, які вірять в цю справу, рухають її вперед і яким є що продемонструвати.

Технологія – це абстракція, поки її не побачиш. І для того, щоб в Україні побачили і оцінили розробки і бізнеси в сфері нової енергетики та “зелених” технологій, 27-28 серпня на Десні поряд із Києвом Greencubator проводить енергетичний форум, що демонструє “зелені” технології в дії – EnergyCamp.

EnergyCamp – це відкритий форум присвячений відновлюваній енергетиці та стійкому розвитку, що проводиться на свіжому повітрі і живиться “зеленою” енергією та драйвовим настроєм учасників.

На EnergyCamp-і ви зможете почути:

 • керівників і менеджерів компаній, які мають що розповісти – з власного практичного досвіту проектів в сфері нової енергетики
 • інноваторів та винахідників, які розробляють в Україні технології енергетичного прориву локального та глобального масштабів
 • інвесторів, які вкладають гроші в зелені рішення
 • представників бізнес-шкіл, що працюють над “озелененням” своїх навчальних програм

Бізнес-орієнтованому EnergyCamp’у допомагатиме діловий медіа-партнер – видавництво “Економіка”, що за сприяння Greencubator’a в минулому році вперше видала “зелені” номери своїх видань (“Дело”, “Инвестгазета”) повністю присвячених “зеленим” енергетичним технологіям.

EnergyCamp завжди був відкритою платформою для спілкування. Ми продовжуємо цю добру традицію і зараз. Тому пропонуємо Вам долучатись до її творення:

 • презентаційна зона – запрошуємо яскравих доповідачів
 • медіа-зона – журналісти зможуть працювати в полі від чистої енергії і чистого інету
 • демо-зона – залізяки і технології. Бізнесу і винахідникам. Запрошуємо!

Маєте цікаві ідеї? Наші контакти – внизу релізу :)

Зареєструватись на EnergyCamp можна за цим посиланням: http://greencubator.info/greencubator.info/projects/energycamp/regform/
Більш детальну інформацію про київський EnergyCamp можна знайти на сторінці EnergyCamp-Київ.

Виступи, програма
Андрій Зінченко
andrez@greencubator.info
+380 67 744 15 80
Партнерство/спонсорство
Роман Зінченко
roman@greencubator.info
+380 67 449 28 76
Волонтери, проїзд, реєстрація
Юрій Пивоваренко
yuri@greencubator.info
+380 97 230 94 11

Business in innvovation-intensive industries is often ahead of the state. This is why those businesses are innovative. This is why leader states strive to create conditions for such breakthrough businesses to grow. In any case it is the person creating somethin who is at the forefront — innovator, entrepreneur, scientist.

We believe that energy and green technology is a big foundation for scientific and commercial progress. And we know that in Ukraine there are companies that believe in this cause and move it forward an can demonstrate real results in “green” energy.

Technology is an abstraction before you experience it. In order to provide such experience allowing to asses the developments and businesses in new energy and green tech, on August 27-28th Greencubator organizes energy forum demonstrating “green” energy tech in action — EnergyCamp.

EnergyCamp is an open-air forum dedicated to renewable energy and sustainable development which is powered by locally generated :”green” energy and is driven by a community with a passion to everything green.

At EnergyCamp You will have a chance to:

 • communicate with leaders and managers of companies that have real results and developments to demonstrate
 • meet innovators and inventors that develop in Ukraine technologies of energy breakthrough
 • interact with investors who provide funding for “green” solutions
 • talk to representatives of business schools working on “greening” their MBA programmes

A business-oriented EnergyCamp has a business media partner —  “Ekonomika” publishing house. Last year this publishing house became first in Ukraine to publish in partnership with Greencubator team a “green” issues of its leading newspapers (“Delo”, “Investgazeta”) totally dedicated to renewable energy technologies.

EnergyCamp always was a an open communication platform. We continue this good tradition and propose you to join the making of EnergyCamp:

 • presentation zone — we welcome bright speakers
 • media zone — journalists will be able to work using green energy and free wi-fi
 • demo zone — hardware and tech. For businesses and inventors. We invite you to demonstrate your developments!

Have an interesting idea? Our contacts are below :)

You can register for EnergyCamp participation using this form: http://greencubator.info/greencubator.info/projects/energycamp/regform/.

You can find more detailed information at this web-page: http://greencubator.info/projects/energycamp/ec-kyiv-2011/.

Presentation, programme
Andrij Zinchenko
andrez@greencubator.info
+380 67 744 15 80
Partnership / Sponsorship
Roman Zinchenko
roman@greencubator.info
+380 67 449 28 76
Volunteering, logistics, registration
Yurij Pyvovarenko
yuri@greencubator.info
+380 97 230 94 11

Leave A Comment